Thumbnail

Academic Show & Share 2015

  • สร้างเมื่อ
  • เข้าชม 1108 ครั้ง

นักเรียนได้ฝึกอ่านหนังสือ เพื่อตอบคำถาม ในเวลา 1 ชม. เมื่ออ่านเสร็จ นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้ทันที สถานที่ : ห้องเรียนชั้น ป.4/5 - 4/6 * สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 * สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 * แบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 20 ข้อ … อ่านต่อ

Thumbnail

โครงการ Nanmeebooks Reading Club ปีที่ 15

  • สร้างเมื่อ
  • เข้าชม 79683 ครั้ง

ประกวดแฟ้มผลงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน หลักการและเหตุผล โครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ เป็นโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เป็นสำนักพิมพ์ที่มองเห็นค… อ่านต่อ